کتاب های فینال مشاوران

کتاب‌های فینال مشاوران آموزش شامل موارد ذیل می‌باشد:

  • درسنامه و ریز نکات کتاب درسی
  • 3 آزمون در 3 سطح مختلف برای هر درس از هر کتاب درسی
  • ویژه امتحان نهایی
  • پاسخنامۀ تشریحی؛ بر اساس بارم رسمی

شایان ذکر است؛ انتشارات مشاوران آموزش 7 عنوان کتاب تخصصی و 2 عنوان کتاب عمومی را به چاپ رسانده است.

کتاب های فینال مشاوران – کتاب باران فروشگاه آنلاین کتاب کمک درسی با تخفیف

کتاب های فینال مشاوران

کتاب‌های فینال مشاوران آموزش شامل موارد ذیل می‌باشد:

  • درسنامه و ریز نکات کتاب درسی
  • 3 آزمون در 3 سطح مختلف برای هر درس از هر کتاب درسی
  • ویژه امتحان نهایی
  • پاسخنامۀ تشریحی؛ بر اساس بارم رسمی

شایان ذکر است؛ انتشارات مشاوران آموزش 7 عنوان کتاب تخصصی و 2 عنوان کتاب عمومی را به چاپ رسانده است.